tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ร่วมกิจกรรมโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ RSS

 

18 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.
 นางสาวณัฐกานต์  สาจำปา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ    รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 นายอรัญญา รักษายนต์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมกับกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน เข้าร่วมกิจกรรมโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 122 คน ปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร