tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ และแนะแนวการศึกษา “น.จ.นิทรรศ ‘65” RSS

 

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น.
นางสาวณัฐกานต์  สาจำปา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ    รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 มอบหมายให้นายอรัญญา รักษายนต์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ และแนะแนวการศึกษา “น.จ.นิทรรศ ‘65” สืบสานต่อยอด ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร