tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

กองทรัพยากรบุคคลนำข้าราชการใหม่ดูงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 RSS

 

กองทรัพยากรบุคคลกรมการจัดหางาน นำข้าราชการบรรจุใหม่ดูงานการให้บริการประชาชน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5