tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th
อธิบดีกรมการจัดหางาน   ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 14/2564 สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย
นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564
กรมการจัดหางาน   ประชุมเพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับการออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI ) ของทางการเมียนมา
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ตรวจเยี่ยมการรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 10
ประชุมคณะทำงานการพิจารณาสถานที่ตั้งศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ครั้งที่ 2

 < 1 2 3 4 >  Last ›