tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมประชุมหารือรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากตัวแทนสมาคม ชมรม เครือข่ายนักร้อง นักแสดง นักดนตรี และผู้ประกอบการสถานบันเทิงคลับ ผับ บาร์
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อธิบดีกรมการจัดหางาน   ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 14/2564 สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย
นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564

 < 1 2 3 4 >  Last ›