tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมหารือแนวทางดำเนินการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม
อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมพิจารณายกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย และร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เพื่อประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 3
อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์รายการ “ข่าวเช้าหัวเขียว” ทาง ไทยรัฐทีวี ช่อง 32
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะทำงานยกร่างระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการรับเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าพบสถานประกอบการเพื่อหารือการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

‹ First  < 24 25 26 27 28 >  Last ›