tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th
1
นางวีรยา รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุม คณะกรรมการดำเนินโครงการ “บูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ” ครั้งที่ 1/2564
รองอธิบดีกรมการจัดหางานประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาบทบาทภารกิจของกรมการจัดหางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมหารือในโอกาสที่ Mr.TAKETANI Atsushi ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำกรุงเทพฯ (JETRO Bangkok)
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 2/2564

‹ First  < 26 27 28 29 30 >