tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th
พิธีมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพให้แก่คนพิการ ตาม “โครงการ Life must go on พลังเพื่อก้าวต่อไป ”
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
กรมการจัดหางาน  ประชุมเตรียมการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมหารือ เรื่องการกำกับดูแลและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 ” ครั้งที่ 2/2564

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›