tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th
อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมติดตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะทำงานการพิจารณาสถานที่ตั้งศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI)
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมติดตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวสุนทรพจน์และร่วมประชุมปิดฤดูกาลเก็บผลไม้ป่าฟินแลนด์ ประจำปี 2021
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2564
นายสมชาย  มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ครั้งที่ 1/2565

‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›