tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

แบบคำขออนุญาตทำงาน  ค้นหา

   คู่มือการใช้งานระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) ตามมติ ครม. 29 ธันวาคม 2563
   แบบฟอร์มต่ออายุสำหรับกลุ่ม MOU ที่วาระการทำงานครบ 4 ปี
   แบบฟอร์มแจ้งการจ้างคนต่างด้าว
   แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   แบบ บต.46 หนังสือรับรองการจ้าง
   แบบ บต.45 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงานตามบัญชีสองและบัญชีสาม ท้ายประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
   แบบ บต.44 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน
   แบบ บต.43 แบบใบอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์
   แบบ บต.42 แบบใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์
   แบบ บต.41 แบบใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
   แบบ บต.40 แบบใบอนุญาตทำงานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
   แบบ บต.39 แบบใบอนุญาตทำงานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
   แบบ บต.38 แบบรายการข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานประกอบหนังสือแจ้งการทำงานตามมาตรา 62 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   แบบ บต.37 หนังสือรับแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต.36 หนังสือรับแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต.35 แบบแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต.34 แบบแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต.33 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ซึ่งประสงค์จะเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
   แบบ บต.32 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 60 วรรคสอง
   แบบ บต.31 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 41 วรรคสี่

 1 2 >