tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

แบบคำขออนุญาตทำงาน  ค้นหา

   บัญชีรายชื่อรับใบอนุญาตทำงาน(บต.39)
   คำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.39)
   แบบ บต. 56 ใบรับเรื่องการแจ้ง
   แบบ บต. 55 แบบแจ้งเข้าทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 64/2 (สำหรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงาน)
   แบบ บต. 54 แบบแจ้งการไม่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน/คนต่างด้าวไม่ยินยอมทำงาน ตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) (สำหรับนายจ้าง)
   แบบ บต. 53 แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา 46 วรรค 3 หรือมาตรา 50 วรรคหนึ่ง (3)
   แบบ บต. 52 แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าวทำงาน ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง (สำหรับผู้ซึ่งจ้างคนต่างด้าวทำงาน)
   แบบ บต.50 อ.2 นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวสำหรับแรงงานต่างด้าวซึ่งใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ตามมติ ครม. 13 ก.ค.64
   แบบ บต.50 อ.1 คนต่างด้าวขอต่ออายุ/ขออนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวตามมติครม. 20 ส.ค.62 และ มติครม. 4 ส.ค.63(ตามมติครม. 13 ก.ค.64)
   คู่มือการใช้งานระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) ตามมติ ครม. 29 ธันวาคม 2563
   แบบฟอร์มต่ออายุสำหรับกลุ่ม MOU ที่วาระการทำงานครบ 4 ปี
   แบบฟอร์มแจ้งการจ้างคนต่างด้าว
   แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   แบบ บต.46 หนังสือรับรองการจ้าง
   แบบ บต.45 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงานตามบัญชีสองและบัญชีสาม ท้ายประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
   แบบ บต.44 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน
   แบบ บต.43 แบบใบอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์
   แบบ บต.42 แบบใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์
   แบบ บต.41 แบบใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
   แบบ บต.40 แบบใบอนุญาตทำงานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 1 2 3 >