tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

แบบคำขออนุญาตทำงาน  ค้นหา

   แบบ บต.35 แบบแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต.34 แบบแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต.33 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ซึ่งประสงค์จะเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
   แบบ บต.32 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 60 วรรคสอง
   แบบ บต.31 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 41 วรรคสี่
   แบบ บต.29 คำขออนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวตามมตรา 64
   แบบ บต.28 คำขออนุญาตทำงาน และต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวตามมตรา 63-2
   แบบ บต.26 คำขออนุญาตทำงาน และต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวตามมตรา 63
   แบบแจ้งการขยายระยะเวลาทำงานตามมาตรา 62
   การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
   แบบฟอร์มและเอกสารในการยื่นคำขอรับอนุญาต
   แบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน (แบบ ตบ.22)
   แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   แจ้งการจ้าง/เข้าทำงานของคนต่างด้าว(เปลี่ยนนายจ้าง)
   แบบคำร้องทั่วไป
   แบบคำร้องขอนำเข้าต่างด้าว(MOU) สัญชาติกัมพูชา
   แบบคำร้องขอนำเข้าต่างด้าว(MOU) สัญชาติลาว
   แบบคำร้องขอนำเข้าต่างด้าว(MOU) สัญชาติเมียนมา
   มอบอำนาจนายจ้าง
   มอบอำนาจคนต่างด้าว

 < 1 2 3 >