tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2564
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ได้รับการผ่อนผันตามมติครม. 29 ธันวาคม 2563
แนะนำการลงทะเบียนสำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างต่างด้าว 3 สัญชาติ ไม่ถูกฎหมาย
ครมผ่อนผันกรณีพิเศษ
ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการทำงานของคนต่าวด้าว 3 สัญชาติ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการ
“นายกตู่” สั่งกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผนึกกำลัง ดูแลแรงงานเก็บผลไม้ หาเงินเข้าไทย
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน Government Co Payment
รมว.แรงงาน เร่งขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาว่างงาน มุ่งเป้าฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค -19 ตามมติครม.เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
รูปแบบการชำระค่าใบอนุญาตทำงานและค่าหลักประกันการทำงานของคนต่างด้าว
ประชาสัมพันธ์กรมการจัดหางาน เรื่อง การขยายอายุใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ยื่นบัญชีรายชื่อภายใน 31 มีนาคม 2563
แรงงาน ยังเข้ม สั่งระงับ คนงานไทยลักลอบไปทำงานต่างประเทศ
เชิญใช้บริการของกรมการจัดหางานผ่านระบบ E –Service
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน ! เรื่อง เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง
ขั้นตอนการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามระบบ MOU
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตกประจำเดือนพฤษภาคม 2563
การผ่อนปรนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ”
 < 1 2 3 >