tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
10 มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัล Covid - 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่ายตามแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563
ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนายจ้าง กลุ่มใบอนุญำตทำงานหมดอายุ 30 กันยายน 2562 1 พฤศจิกายน 2562 และก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563
กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาา และเมียนมา ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดวันที่ 1 พ.ย.62 และวันที่ 31 มี.ค.63
กำหนดงานอันจำเป็นและเร่งด่วนที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนตาม พ.ร.บ.60
กำหนดในอาชีพและวีชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนสิงหาคม 2561(Info)
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนกรกฏาคม 2561
ข้อมูลบริษัทจัดหางาน (MOU)
 < 1 2 3