tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นํา ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ประชาสัมพันธ์งาน JOB EXPO THAILAND 2020 ณ ทำเนียบรัฐบาล RSS

 

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้ประกอบการภาคเอกชน เข้าพบนายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหาร เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 พร้อมเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 26 กันยายน 2563  

นายสุชาติ ชมกลิ่น กล่าวว่า งาน JOB EXPO THAILAND 2020 ที่จะจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 นี้  มีตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000,000 อัตรา ในงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่และประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ด้วยการให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่องตลอดวัยทำงาน เพื่อให้ประชาชนได้มีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความถนัด มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้ง เพื่อบรรเทาปัญหาของนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวในสถานการณ์โควิด-19 

“รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลง โดยนำนโยบาย “รวมไทยสร้างชาติ” เข้ามาดำเนินการ เร่งผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนร่วมกันวางแผนเพื่อกำหนดอนาคตประเทศไทย” นายสุชาติกล่าว

ในการนี้ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ถือโอกาสเชิญชวนผู้ต้องการหางาน ผู้ว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ตลอดจนนายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการเข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร Hall EH 98-99 พร้อมแนะนำรูปแบบการจัดงาน ซึ่งแบ่งออกเป็นกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งความพอเพียง พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย, กิจกรรม Platform “ไทยมีงานทำ”, กิจกรรมไทยไม่ทิ้งกัน ล้านงานเพื่อล้านคน คนหางาน งานหาคน Job Matchingตำแหน่งงานว่าง 1,000,000 อัตรา, กิจกรรมรวมใจ สร้างงาน พัฒนาอาชีพ ในส่วนนี้ มีการแสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในลักษณะแฟรนไชส์ 12 อาชีพ การฝึก/สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ 10 อาชีพ/วัน รวมทั้งการฝึกทักษะฝีมือแรงงาน Upskill/Re-skill  5 อาชีพ, กิจกรรมด้านนวัตกรรม นำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและอนาคต โดยบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) และบริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จำกัด และกิจกรรมการเสวนาเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และมินิคอนเสิร์ตด้วย 

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  ได้จัดให้มีจุดลงทะเบียนแบบ New Normal  โดยตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ จุดลงทะเบียน และทั่วบริเวณจัดงานกว่า 50 จุด การติดตั้งฉากกั้น ณ จุดลงทะเบียนและบริเวณบูธ รวมทั้งผู้เข้าร่วมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณงานด้วย