tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

กรมการจัดหางาน จัด “นัดพบ Co-Payment จังหวัดนราธิวาส”เตรียมงานว่างรองรับกว่าพันอัตรา RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดงาน “นัดพบ Co-Payment จังหวัดนราธิวาส” โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน ตั้งเป้าหางานให้เด็กจบใหม่ 1,620 อัตรา

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชนวัยทำงานทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นให้คนไทยมีงานทำในทุกพื้นที่ สนับสนุนการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน เพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และเพื่อบรรเทาปัญหาของนายจ้าง/สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายสุชาติ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) เป็นการมุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือให้ผู้จบการศึกษาใหม่ให้ได้มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้ การจัดงาน "นัดพบ Co-payment จังหวัดนราธิวาส" ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการตกลงการจ้างงาน ตามโครงการฯ จำนวน 1,620 อัตรา ซึ่งมีนายจ้าง/สถานประกอบการสนใจร่วมโครงการและมาเปิดรับสมัครงานจำนวน 27 บริษัท ตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 1,401 อัตรา  ทั้งยังได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายชินวุฒิ ขาวสำลี และได้รับความร่วมมือจาก แรงงานจังหวัดนราธิวาส ประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  หอการค้าจังหวัดนราธิวาส และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เพื่อมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้จบการศึกษาใหม่ และนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ให้เกิดการจับคู่และตกลงการจ้างงาน โดยจัดขึ้น ณ โรงแรม  อิมพิเรียล นราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

โดยจังหวัดนราธิวาส มีนายจ้างลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในระบบแล้ว จำนวน 51 บริษัท และผู้จบการศึกษาใหม่ลงทะเบียน 1,507 คน ซึ่งที่ผ่านมาได้สั่งการสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส เร่งลงพื้นที่ประสานนายจ้าง/สถานประกอบการหาตำแหน่งงาน เพื่อให้เกิดการตกลงการจ้างงาน ตามโครงการฯ จำนวน 1,620 อัตรา

ภายในงานมี กิจกรรมเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Co-Payment กิจกรรมจัดหางานให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ประชาชนทั่วไป กิจกรรมสัมภาษณ์งานโดยนายจ้าง/สถานประกอบการภายในงาน การจัดเตรียมตำแหน่งงานว่างทั้งในและต่างประเทศ การรับลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจหางานไปทำงานต่างประเทศ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ และนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว