tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

‘จับกัง1’ มอบที่ปรึกษาฯ ลุยขอนแก่นจัดงาน นัดพบแรงงานใหญ่ และนัดพบ Co-Payment “จ้างงานเด็กจบใหม่” เสิร์ฟงานว่างกว่า 3 พันอัตรา RSS

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เปิดงาน นัดพบแรงงานใหญ่ และนัดพบ Co-Payment “จ้างงานเด็กจบใหม่” มีตำแหน่งงานว่าง 3,295 อัตรา

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน นัดพบแรงงานใหญ่ และนัดพบ Co-Payment จ้างงานเด็กจบใหม่” โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติ  เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง/สถานประกอบการ ให้เกิดการตกลงทำสัญญาจ้างงาน  ผู้จบการศึกษาใหม่ ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment)  และส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะทำงาน ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น  ภายในงานมีนายจ้าง/สถานประกอบการสนใจร่วมโครงการและมาเปิดรับสมัครงานจำนวน 99 บริษัท มีตำแหน่งงานว่าง จำนวน 439 ตำแหน่ง 3,295 อัตรา มีการจัดกิจกรรมเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Co-Payment กิจกรรมรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/สถานประกอบการภายในงาน กิจกรรมรับสมัครเพื่อคัดเลือกไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล กิจกรรมการสาธิตประกอบอาชีพอิสระ กิจกรรมแสดงสินค้ากลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านและจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การให้คำปรึกษาด้านอาชีพและการศึกษาต่อ การให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงาน (คลินิกแรงงาน) และนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งปัจจุบันมีนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com แล้ว จำนวน 87 บริษัท และมีผู้จบการศึกษาใหม่ที่มีความประสงค์ทำงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สมัครร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์แล้ว 1,438 คน

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า  โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) เป็นหนึ่ง ในโครงการที่เกิดจากการร่วมใจกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางประชารัฐเพื่อมอบความสุขให้แก่ประชาชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ ประชาชนที่ว่างงาน ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ต้องการทำงานในช่วงว่างระหว่างเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานและลดปัญหาความยากจนซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการหางานทำของประชาชน โดยเฉพาะผู้จบการศึกษาใหม่ที่เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศโดยกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2561-2580) ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าเป็น ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  โดยการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy : SEP) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดเป้าหมายรวมของการพัฒนาสำคัญ คือ ความเหลื่อมล้ำ และความยากจนลดลง ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น การจัดงาน “นัดพบแรงงานใหญ่ และนัดพบ Co-Payment” ขึ้น ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรเทาแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชน และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้นได้ในระดับหนึ่ง” ที่ปรึกษารมว.แรงงาน กล่าว

นางธิวัลรัตน์ฯ ยังกล่าวต่อไปว่า ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม ตลอดจนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานในครั้งนี้ ที่ทำให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจทำงานในช่วงว่างระหว่างเรียน ได้มีงานทำตรงกับความรู้ ความสามารถ และเป็นการร่วมกันพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป