tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

เลื่อนการจัดประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกาารจ้างแรงงานต่างด้าวให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ในวันที่ 28 เมษายน 2564 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะดีขึ้น RSS