tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

ประชาสัมพันธ์เร่งรัดให้แรงงานต่างด้าวเข้ารับการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล การตรวจโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน (บต.48) RSS