tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมติดตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs RSS

 

ผู้ตรวจราชการกรม  ประชุมติดตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้ นายสันติ นันตสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม  กรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน  โดยมี ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมประชุม