tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานกลุ่มเปราะบางจังหวัดกระบี่ RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานกลุ่มเปราะบางจังหวัดกระบี่

วันที่  17 พฤศจิกายน 2564  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานกลุ่มเปราะบาง ณ กลุ่มอาชีพชุมชนบ้านนาตีน ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางชุมชนบ้านนาตีน หมู่ 4 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย