tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพให้แก่คนพิการ RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพให้แก่คนพิการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.20 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพให้แก่คนพิการ ตาม “โครงการ Life must go on พลังเพื่อก้าวต่อไป ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และ กรมการจัดหางาน เพื่อสนับสนุนคนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้มีอาชีพ มีรายได้ที่เหมาะสม ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมี นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

โดยในวันนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสระบุรี ได้คัดเลือกคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพตามหลักสูตรของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด โดยดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ ได้แก่ หลักสูตรการทำเปลผ้า หลักสูตรการซ่อมรถเข็นคนพิการ และสำนักงานประกันสังคมโดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) ได้ฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาหารและโภชนาการ มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 16 คน โดยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ บริษัท โอสถสภาฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม มูลค่า 20,000 บาท ต่อคน รวมเป็นจำนวนเงิน 320,000 บาท