tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs RSS

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ VDO Conference  ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน  โดยมี นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม