tel โทรศัพท์ : 02 540 7003 - 8,FAX . 02 540 7005 , 02 540 7008 email ar5@doe.go.th

ประชุมคณะทำงานการพิจารณาสถานที่ตั้งศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคล ( CI) ครั้งที่ 2 RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะทำงานการพิจารณาสถานที่ตั้งศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ครั้งที่ 2

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการพิจารณาสถานที่ตั้งศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับ Mr. Aung Ko Zaw ทูตแรงงาน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย และคณะ ณ ห้องประชุม ตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม