โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ

 

 วันที่ 28 เมษายน 2565 นางเพ็ญศรี ปราชญ์นครเขตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ได้มอบหมายให้ นายธนเสฏฐ์ ธิติธนันต์ชัย นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ จัดฝึกอบรมโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ (กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ที่ทำการชุมชนตรอกสะพานยาว เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรฝึกอาชีพอิสระ จำนวน 2 ท่านคือ นางสาวจิตราพร แกล้วเกษตรกรณ์ และนางสาวเฟื่องวิภา แกล้วเกษตรกรณ์ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 10 คน โดยมีอาชีพที่นำมาสาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติจำนวน 2 อาชีพ คือ การทำกระเป๋าสาน และการทำเสื้อมัดย้อม การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีส่วนร่วมถามตอบกับวิทยากรฝึกอาชีพอิสระ สามารถทำผลิตภัณฑ์ได้สำเร็จสวยงามสมบูรณ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอิสระได้ต่อไป