โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 , 7 และ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องอัมรินทร์ ชั้น ๓โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีนางเพ็ญศรี ปราชญ์นครเขตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 กล่าวรายงาน และมีสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว รวมถึงตัวแทนจากบริษัทผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวทำงานในประเทศ ร่วมการอบรม จำนวน 200 คน

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบการแรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ได้มีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบขั้นตอนแนวทางการขอรับใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าว ๓สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) พร้อมทั้งความรู้ความเข้าใจ ในพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับการอนุญาตการทำงาน การต่ออายุการทำงานการแจ้งเข้า แจ้งออกจากงาน การนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างงานระหว่างประเทศ (MOU) งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำงาน ตลอดจนโทษที่จะได้รับหากมีการฝ่าฝืนกฎหมาย รวมทั้งการปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการ ลดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและเป็นแนวทางหนึ่งที่จะเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/ สถานประกอบการ