ประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการรับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรงฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการรับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรงตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้ง 1/2565

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการรับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรงตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้ง 1/2565 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องรายงานผลการศึกษาผลกระทบในเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรงนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน และร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการห้ามผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานหรือรับเหมาค่าแรงนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานตามพระราชกำหนดฯ