นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 2
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรผู้เข้าแข่งขัน WorldSkills ครั้งที่ 46 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565  กับนายจ้าง สถานประกอบการ ผ่านระบบ VDO Conference
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน(กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการฯ)
โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2565

 < 1 2 3 4 >  Last ›