รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 3/2565
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับการกำกับดูแลคนเข้าเมืองและการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 4-4/2565
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุน เพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมหารือกับกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›