การทำงานของคนต่างด้าว ค้นหา

 
   แบบ บต.50 อ.5
   แบบ บต. 27 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 63-1
   แบบ บต. 26 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63
   แบบ บต. 25 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมาตรา 59
   แบบ บต. 22 แบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน
   แบบ บต. 55 แบบแจ้งเข้าทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 642 (สำหรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงาน)
   แบบ บต. 53 แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา 46 วรรค 3 หรือมาตรา 50 วรรคหนึ่ง (3)
   แบบ บต. 52 แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าวทำงาน ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง (สำหรับผู้ซึ่งจ้างคนต่างด้าวทำงาน)
   บต.50อ.2 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (สำหรับคนต่างด้าวซึ่งใบอนุญาตสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ตามมติ ครม.13 ก.ค.64))
   บต.50อ.1 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (สำหรับ มติ ครม.20 ส.ค.62 และ มติ ครม.4 ส.ค.63)
   คำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน(บต.39) ของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
   ตท.4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25
   แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   บต.47 แบบแจ้งการขยายระยะเวลาทำงานตามมาตรา 62 แห่ง พรก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
   บต.46 หนังสือรับรองการจ้าง
   บต.45 คำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงานตามบัญชีสองและบัญชีสามท้ายประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
   บต.44 คำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน
   บต.38 แบบรายงานข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานประกอบหนังสือแจ้งการทำงานตามมาตรา 62 (BOI)
   บต.37 หนังสือรับแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   บต.36 หนังสือรับแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   บต.35 แบบแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   บต.34 แบบแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   บต.33 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU)
   บต.32 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 60 วรรคสอง (ช่างฝีมือ ชำนาญการ-นายจ้างยื่นแทน)
   บต.31 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 41 วรรคสี่ (บริษัทนำเข้ายื่นแทน)
   บต.30 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU)
   บต.29 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมาตรา 64 (ชายแดน)
   บต.28 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมาตรา 63/1 (มติ ครม.)
   คำขออนุญาตทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563(แบบบต.23)
   การแจ้งขอยกเลิกการขออนุญาตทำงาน
   แบบคำร้องขอนำเข้าต่างด้าว(MOU) สัญชาติกัมพูชา
   แบบคำร้องขอนำเข้าต่างด้าว(MOU) สัญชาติลาว
   หนังสือมอบอำนาจ(ต่างด้าว)
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13(2)
   ตท.7 แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13
   ตท.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23
   ตท.4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25
   ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน(MOU) ตามมาตรา 9
   ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 9
   หนังสือยินยอม/เลิกจ้างแรงงานต่างด้าว
   หนังสือแสดงความต้องการแรงงานพม่า
   หนังสือรับรองการจ้าง
   แบบคำร้องขอนำเข้าต่างด้าว(MOU) สัญชาติเมียนมา
   หนังสือมอบอำนาจ(นายจ้าง)

   แบบการขอปรับปรุงข้อมูลระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
   แบบ บต. ๔๔ คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน #ยื่นเพิ่มนายจ้าง
   ประกาศกระทรวงแรงงานลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560
   คำร้องขอหนังสือรับรองเดินทางออกนอกพื้นที่ไปดำเนินการตรวจสัญชาติ ในราชอาณาจักรของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและผู้ติดตาม
   ขั้นตอนการนาคนต่างด้าวเข้ามาทางานภายใต้ MOU
   คำร้องขอนัดหมายตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กรณีมีบัตรประจำตัวคนต่างด้าว(บัตรสีชมพู)
   บันทึกคำให้การของนายจ้าง (กรณีไม่มีการแจ้งออกหรือยินยอมจากนายจ้างรายเดิมในการขออนุญาตจ้างคนต่างด้าว)
   แนวทางการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา/ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรฯ
   กฎหมายฉบับใหม่ พระราชกำหนดการนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559