เอกสารอื่นๆ (เพิ่มเติม)  ค้นหา

   แบบ บต. ๔๔ คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน #ยื่นเพิ่มนายจ้าง
   ประกาศกระทรวงแรงงานลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560
   คำร้องขอหนังสือรับรองเดินทางออกนอกพื้นที่ไปดำเนินการตรวจสัญชาติ ในราชอาณาจักรของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและผู้ติดตาม
   ขั้นตอนการนาคนต่างด้าวเข้ามาทางานภายใต้ MOU
   คำร้องขอนัดหมายตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กรณีมีบัตรประจำตัวคนต่างด้าว(บัตรสีชมพู)
   บันทึกคำให้การของนายจ้าง (กรณีไม่มีการแจ้งออกหรือยินยอมจากนายจ้างรายเดิมในการขออนุญาตจ้างคนต่างด้าว)
   แนวทางการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา/ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรฯ
   กฎหมายฉบับใหม่ พระราชกำหนดการนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559