ขอให้ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน(บต.39) ของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564