งานจัดหางานต่างประเทศ

 

วิธีการไปทำงานต่างประเทศ มี 5 วิธี
1. บริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง คือ บริษัทที่จะจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศได้ จะต้องเป็นบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานเท่านั้น และก่อนเดินทางคนหางานจะต้องได้รับการอบรมจากกรมการจัดหางาน สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกครั้ง
2. กรมการจัดหางานจัดส่ง คือ ผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศสามารถลงทะเบียนสมัครงาน เพื่อให้กรมการจัดหางานจัดส่งไปทำงานต่างประเทศ ได้ที่กรมการจัดหางาน สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10 หรือที่สำนักจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
3. เดินทางด้วยตนเอง คือ ผู้ที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ติดต่อนายจ้างเพื่อเข้าไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งก่อนเดินทางจะต้องแจ้งการเดินทางด้วยตนเองที่กรมการจัดหางาน สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
4. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปทำงาน / ฝึกงาน ในต่างประเทศ คือ บริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ต้องการพาลูกจ้างในบริษัทไปทำงาน หรือฝึกงานในต่างประเทศ ซึ่งก่อนที่นายจ้างจะพาไปทำงานหรือฝึกงานจะต้องแจ้งการเดินทางต่อกรมการจัดหางาน สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10 หรือ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดก่อน


ขั้นตอนในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
1. คนหางานต้องไปลงทะเบียนยื่นความประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ ณ สำนักงานจัดหางานใกล้บ้าน (ยื่นแบบ ศท.1)ก
2. คนหางานต้องศึกษารายละเอียดการเดินทางไปทำงานต่างประเทศว่ามีอะไรบ้าง
3. คนหางานต้องการ และอยู่ในสถานะของการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยวิธีการข้างต้น
4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ครบถ้วนได้ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10 และกรมการจัดหางาน

ก่อนเดินทางไปต่างประเทศควรทำอย่างไรบ้าง
1. คนหางานต้องแจ้งการเดินทางเพื่อนำแบบเดินทางออกนอกราชอาณาจักร (แบบ จง.12) กับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้
1.1 ยื่นแบบแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง (แบบ จง.39) โดยยื่นตามภูมิลำเนา / ตามบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีแจ้งการเดินทาง
ครั้งแรก โดยยื่นได้ ณ จัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10
1.2 กรณีผู้ที่เคยแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศมาก่อนแล้ว ยื่นแบบแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (แบบ จง.39 ก) ได้
ณ สำนักจัดหางกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10
2. เมื่อท่านได้รับแบบเดินทางออกนอกราชอาณาจักร (แบบ จง.12) แล้ว ในวันเดินทาง ให้ท่านนำแบบยื่นที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ก่อนขึ้นเครื่อง

หมายเหตุ
ก่อนหรือหลังเดินทางไปทำงานต่างประเทศทุกครั้ง ให้ท่านแจ้งการเดินทางกลับหรือไปทำงานยังต่างประเทศทุกครั้ง ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม