อธิบดีกรมการจัดหางานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวฯ

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย 

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาววรรณวนัช ตันหยง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 กล่าวรายงาน และมีสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว รวมถึงตัวแทนจากบริษัทผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวทำงานในประเทศ เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน 

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบการ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการจ้างคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และข้อกฎหมายตามพระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิด ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ