นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566  นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในการประชุมกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 3/2566 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการจัดหางาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ในที่ประชุมมีการดำเนินการมอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรณรงค์ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอก  ผู้มาติดต่อกรมการจัดหางานและงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกรมการจัดหางานในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายละเอียดการงดรับ – งดให้ของขวัญบุคคลภายนอก