tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน

 

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ ๗ ได้ดำเนินการจัดงานเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน (กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ)  : กิจกรรมแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน : กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ