tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

กรมการจัดหางานจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2536 และพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจกรรมบางส่วนของกระทรวงมหาดไทยไปเป็นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2536 และกรมการจัดหางานได้มีคำสั่งแต่งตั้งหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง

ซึ่งสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 รับผิดชอบการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 5 เขต ดังต่อไปนี้

1. เขตตลิ่งชัน

2. เขตทวีวัฒนา

3. เขตบางแค

4. เขตภาษีเจริญ

5. เขตหนองแขม

ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อาคารเอสซี พลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(สายใต้) ชั้น M ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170