tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่7
ขยายเวลาการตรวจสุขภาพ และการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษแก่คนต่างด้าวออกไปอีก 6 เดือน
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้างงานเด็กจบใหม่
การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี 29 ธันวาคม 2563
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ปรับเงื่อนไขโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co – payment)
มาตรการผ่อนผันต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) อยู่และทำงานไม่ผิดกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 ธันวาคม 2563
จ้างคนต่างด้าวทำงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ ต้องทราบ !!
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน Government Co Payment
JOB EXPO THAILAND 2020
สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ได้รับ SMS
เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานในงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน
ไม่คลายล็อก ต่อเวลาต่างด้าว MOU ครบ 4 ปี อยู่ทำงานในไทยต่อ ถึง 31 พฤษภาคม 2563
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
หนังสือรับรอง การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
CORONA VIRUS ลักษณะอาการและการหลีกเลี่ยงและป้องกัน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน)
 < 1 2 3 4 >