tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคี

 

       สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ได้กำหนดจัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคี ประจำปีงบประมาณ 2563 

       จึงขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 (เขตตลิ่งชัน เขตบางแค       เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม และเขตภาษีเจริญ) เข้าร่วมอบรมดังกล่าวฯ