tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ได้รับ SMS

 

                 สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ได้รับ SMS

เรียน นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร กรมการจัดหางานขอแจ้งให้
ทราบว่าแรงงานต่างด้าวของท่านที่ได้รับอนุมัติ ตท.2 ในระบบแล้ว สามารถไปทำบัตรสีชมพู  
ณ สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และขอให้นายจ้าง
ตรวจสอบข้อมูลของนายจ้างและคนต่างด้าวให้ถูกต้องตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเตรียมเอกสาร
ดังต่อไปนี้

    1. ใบรับคำขอ ตท. 2 (RECEIPT FORM : WP.2)

    2. หนังสือเดินทาง (Passport)

    3. หนังสือมอบอำนาจของนายจ้าง (กรณีนายจ้างไม่ไปดำเนินการด้วยตนเอง) พร้อมแนบสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 

    4. หนังสือยินยอมให้ย้ายเข้าบ้านของเจ้าบ้าน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา
ทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

    ไปดำเนินการ ณ สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร โดยใน วันจันทร์-วันศุกร์  เริ่มตรวจเอกสาร 
เวลา 15.00 น. รับวันละ 35 คน  และในวันเสาร์  เริ่มรับตรวจเอกสารเวลา 11.00 น. รับวันละ 60 คน
ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563


“กรมการจัดหางาน ขออภัยหากแรงงานต่างด้าวของท่านได้ดำเนินการจัดทำบัตรชมพู (หมดอายุวันที่ 31 มี.ค.2565) 
เรียบร้อยแล้ว” ถือว่าท่านได้ดำเนินการครบกระบวนการตามมติ ครม.20 ส.ค.2562 แล้วท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ อีก