tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

 รายการ
องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น ฯ New
กำหนดระยะเวลาในการเข้ารับการคัดเลือกหน่วยงานเอกชนเป็นสถานฝึกอบรมฯ
แรงงาน เผย ตัวเลขคนเดินทางไปทำงาน ตปท พุ่งฯ
โรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่ได้รับความเห็นชอบให้ตรวจสุขภาพคนหางาน
สื่อการเรียนรู้ญี่ปุ่น
การป้องกันโรคลมแดด สำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคที่ฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการอนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
การระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020
ด่วน ผู้จะไปทำงานที่มาเลเซีย ต้องดำเนินการผ่านระบบ FWCMS
แบบสอบถามแผนการจัดส่งคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
แนวทางการขอรับการสงเคราห์ของสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือ
การระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าฯ
การตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีฯ
ขยายระยะเวลาการรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Energy haven Sdn Bhd.
มาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของไต้หวันที่มีผลกระทบต่อแรงงานต่างชาติ
มาตรการของญี่ปุ่นในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด
การปรับคุณสมบัติผู้เข้ารับการสอบภาษาและทดสอบทักษะ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ไต้หวันมีประกาศให้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าไต้หวันจะต้องกรกอกหนังสือรับรองสุขภาพ
ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ
 1 2 3 >