tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่2(เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง