tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการขอรับการตรวจลงตรา(วีซ่า) สำหรับการเดินทางเข้าสาธารณรัฐฝรั่งเศส