ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับใบอนุญาตทำงานทุกมติที่หมดอายุวันที่ 13 ก.พ. 66