วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย เข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

 

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแบบรายงานการจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว  ณ.ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(VDO Conference)ด้วยโปรแกรม zoom