วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย ร่วมประชุมความคืบหน้าการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00  น. นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ด้วยแอฟพลิเคชั่น Zoom โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธาน ณ.ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังกวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 2 อาคาร 7 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา