วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวชีวิตคนพิการ

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30  น. นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ.ห้องบึงพระราม ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการตามกรอบการจัดสรรวงเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ