แบบฟอร์มเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อทำงาน (เข้า-ออก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   คำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนต่างด้าวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สามารถทำงานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ (บต.50)
   คำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.39) (กรณีได้รับ บต.48)
   แบบ บต.53 แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   แบบ บต.52 แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าวทำงานใหม่ (กรณีใบอนุญาตทำงานขาด)
   แบบ บต.52 แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าวทำงาน (กรณีเปลี่ยนนายจ้าง)
   แบบ บต.44 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน(แก้ไขใบอนุญาตทำงาน)
   แบบ บต.30 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
   แบบ บต.25 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว(กรณีการยื่นขอใบแทนอนุญาตทำงาน กรณีหายหรือชำรุด)
   แบบ บต.22 แบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน
   แบบคำขออนุญาตทำงาน
   เอกสารที่ใช้ในศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
   สัญญาจ้างแรงงาน สัญชาติเมียนกัมพูชา
   สัญญาจ้างแรงงาน สัญชาติเมียนลาว
   สัญญาจ้างแรงงาน สัญชาติเมียนมา