กรมการจัดหางาน ร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินหน้าผลักดันแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน

 

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  มีนโยบายผลักดันให้เกิดการส่งเสริมการมีงานทำ แก่นักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้เป็นแรงงานฝีมือ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) ด้านอุปสงค์ อุปทานของตลาดแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมการมีงานทำให้แก่กำลังแรงงานทุกระดับ ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายมีการขับเคลื่อนร่วมกันเรื่อยมา โดยในวันนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดประชุมชี้แจงการใช้งานแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ ด้วยระบบ Digital ID ผ่านระบบ Zoom  Meeting ให้สถานศึกษาภาครัฐ และเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กว่า 900 แห่ง เนื่องจากเล็งเห็นประโยชน์ของแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ ของกรมการจัดหางาน ต่อนักเรียน นักศึกษา ซึ่งกรมการจัดหางาน ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ จากกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการใช้งานระบบไทยมีงานทำ เพื่อให้ครู อาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษา นำไปแนะนำต่อยังนักเรียน นักศึกษา ให้ทราบช่องทางการใช้บริการจัดหางานภาครัฐ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงตำแหน่งงาน สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ ในการค้นหาตำแหน่งงานว่างที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ตลอดจนค้นหาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“กรมการจัดหางาน พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ให้มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต และการพัฒนาประเทศ” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว