ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง บริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP. ไต้หวัน
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท AL-SHARQ POLYSTYRENE FACTORY COMPANY LTD. ประเทศซาอุดิอาระเบีย
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท DR.SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO. ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ (คนขับรถ) ศุนย์การศึกษาพิเศษ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลสุ่มเรียงลำดับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการ TIC ครั้ังที่16
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
แสกน QR CODE เพื่อแสดงรายชื่อ สถานที่ วันเวลา เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้ทีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท TRIPOD TECNOLOGY CORP.ไต้หวัน
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
บัญชีรายชื่อผู้เผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรณะ ตำแหน่งนักแนะนวอาชีพ
รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม สำหรับคนหางานที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) พ.ศ. 2563
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกคนหางานไปทำงานในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการ TIC ครั้งที่ 15