วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย เข้าประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด ครั้ง 6/65

 

    วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30  น. นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2565 โดยมี นายประทีป กามิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ.ห้องประชุมบึงพระรามชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพิจารณา การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ จำนวน 5 ราย การขยายความคุ้มครองและรักษาอัตราการต่ายเงินสมทบต่อเนื่องของผู้ประกันตนตาม มาตรา 40 และการติดตามหนี้ค้างชำระของสถานประกอบการ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนประจำเดือนตุลาคม 2565