มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19